انجام پایان نامه دکتری تمام رشته ها-انجام رساله دکتری

جدید ترین مقالات بیس پایان نامه ، پروپوزال آماده مدیریت ، حسابداری ، رشته های فنی مهندسی را با ما داشته باشید .

عنوان پروپوزال: تاثیر محلول پاشی ریز مغذی های آهن، روی، مولیبدن بر روی تثبیت زیستی نیتروژن و عملکرد دو توده یونجه (بمی، بغدادی) در استان کرمان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

عناصر ریز مغذی برای رشد طبیعی گیاهان مورد نیاز هستند و ضمن شرکت در ساختار بعضی از اندامک ها، در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی گیاه دخالت دارند (راوی و همکاران، ۲۰۰۸). امروزه ثابت شده که عناصر غذایی کم مصرف در بعضی از محصولات زراعی باعث افزایش عملکرد می شوند. روش های کاربرد عناصر ریزمغذی برای بدست آوردن بهترین نتیجه بسیار مهم هستند. محلول پاشی برگی هم اکنون یکی از روش های بسیار مناسب برای تغذیه گیاهان است (بایوردی و ممدوف، ۲۰۱۰).

آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد همه گیاهان می‌باشد ودرصورت کمبود آن کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ ایجاد نمی‌شود و برگها رنگ پریده به نظر می‌‌آیند. البته بجز رگبرگها، کل سطح برگ زرد رنگ می‌شود وابتدا این علائم در برگهای جوان وقسمت بالای ساقه مشاهده می‌شود و به تدریج کل گیاه را در بر می‌گیرد. مهمترین دلیل کمبود آهن زیادی بی کربنات در خاک می‌باشد. اغلب خاکهای ایران، مقدار قابل توجهی آهک دارند که ریشه گیاه با ایجاد شرایط ویژه ای در اطراف خود از قلیائیت خاک می کاهد و آهن مورد نیاز خود را تامین می‌کند. آبیاری سنگین و هر عاملی که تهویه خاک را کاهش بدهد موجب افزایش غلظت دی اکسید کربن در خاک می‌شود و در نتیجه از جذب آهن کاسته خواهد شد (کمرکی و گلوی، ۱۳۹۱).

……

مرور منابع:

دولتی بانه و طاهری (۱۳۸۸) اثر تغذیه برگی عناصر غذایی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها اثر محلول پاشی عناصر نیتروژن، بور و روی بر درصد تشكیل میوه و برخی خصوصیات كمی و كیفی انگور كشمشی سفید، را ارزیابی کردند. نتایج آنها نشان داد كه اثر تیمارهای محلول پاشی بر درصد تشكیل میوه در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. بیشترین درصد تشكیل میوه در تیما رهای حاوی عنصر روی و كمترین درصد در شاهد و تیمار هایی وجود داشت كه در آ نها عناصر بور یا اوره تنها و یا در تركیب با هم به كار رفته بودند. محلول پاشی عناصر در سال اول تاثیری بر شاخص های كیفی میوه نداشتند اما در سال دوم محلول پاشی روی به تنهایی و یا در تركیب با اوره باعث افزایش وزن خوشه شد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- محلول پاشی عنصر آهن باعث افزایش عملکرد یونجه توده بمی خواهد شد.

۲- محلول پاشی عنصر آهن باعث افزایش عملکرد یونجه توده بغدادی خواهد شد.

۳- محلول پاشی عنصر روی باعث افزایش عملکرد یونجه توده بمی خواهد شد.

۴- محلول پاشی عنصر روی باعث افزایش عملکرد یونجه توده بغدادی خواهد شد.

۵- محلول پاشی عنصر مولیبدن باعث افزایش عملکرد یونجه توده بمی خواهد شد.

۶- محلول پاشی عنصر مولیبدن باعث افزایش عملکرد یونجه توده بغدادی خواهد شد.

۷- محلول پاشی عنصر آهن باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بمی خواهد شد.

۸- محلول پاشی عنصر آهن باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بغدادی خواهد شد.

۹- محلول پاشی عنصر روی باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بمی خواهد شد.

۱۰- محلول پاشی عنصر روی باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بغدادی خواهد شد.

۱۱- محلول پاشی عنصر مولیبدن باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بمی خواهد شد.

۱۲- محلول پاشی عنصر مولیبدن باعث افزایش تثبیت زیستی نیتروژن توده بغدادی خواهد شد.

………….

 انجام پروژه های دانشجویی - دیزل ژنراتور مقاله بیس پایان نامه -  

نظرات() 


قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای در حال توسعه می شود نارسایی سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی می باشد (مهدی پور و همکاران، ۱۳۸۴). امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصاد به شمار می آید. با توجه به شرایط کنونی جهان، تولید از شکل سنتی خارج شده و تولید برای فروش در بازار یکی از هدفهای اصلی تولید کنندگان است. بازار، محل تبلور تمامی فعالی تهای یک تولید کننده برای دریافت سود به دست آمده از تولید است. بنابراین عملیات بازاررسانی تنها از زمان برداشت محصول آغاز نشده بلکه از زمان تصمیم گیری برای تولید خود را نشان می دهد. در این راستا بازاریابی محصولات کشاورزی به دلیل ویژگیهای خاص این محصولات که در بر گیرنده فساد پذیری، فصلی بودن و تقاضا برای همه فصل ها است، اهمیت خاصی پیدا می کند (سالم، ۱۳۷۹). یکی از مسائلی که همواره در بازار رسانی محصولات کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و از جمله ایران مطرح می باشد، اختلاف قیمت تولید کننده یعنی قیمتی که تولید کننده دریافت می دارد با قیمتی که مصرف کننده می پردازد، می باشد. البته نباید پنداشت که این اختلاف قیمت تنها به کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد بلکه در کشورهای پیشرفته نیز چنین اختلافی وجود دارد. اما در این جا این اختلاف قیمت بیشتر مربوط به خدماتی مانند بسته بندی، درجه بندی و تبدیل محصول است و حال آن که در کشورهای کمتر توسعه یافته خدمات اندکی در مورد محصول انجام می گیرد.یکی از عواملی که در این اختلاف قیمت مسئول شناخته شده عامل واسطه ای است که میدان دار و دلالان نامیده می شود.این عامل واسطه با کنترل نمودن بازار و ایجاد نوعی انحصار تا حدودی نقش تعیین کننده در قیمتها داشته و از این رهگذر صاحب سودهای کلانی می گردند (بلوریان، ۱۳۸۶).

 

……

مرور منابع:

ساعی (۱۳۸۸) تحلیل اقتصادی و بررسی مسایل بازاررسانی محصـول گوجه فرنگی منطقه جیرفت و كهنوج را انجام دادند. آمار و اطلاعات لازم از طریق تكمیل پرسشنامه در سه سطح تولیدكننده، عمده فروش و خرده فروش فراهم شد. انتخاب تولیدکنندگان و واسطه ها به ترتیب بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیك و روش نمونه گیری ساده تصادفی صورت گرفت. هزینه خدمات و سود خالص عوامل بازاریابی در هشت مسیر بازاررسانی شناسایی شده، محاسبه گردید. حاشیه بازاریابی ۵۴۰ ریال و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی ۴۶ درصد بدست آمد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- قطع دستان واسطه ها توسط مدیران مربوطه باعث بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب می شود.

۲- ارتقاء کارایی سیستم بازاریابی رابطه معنی دار با بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب دارد.

۳- مدیریت نوسانات قیمت محصولات باعث بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب می شود.

۴- بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته برای بازاررسانی محصول سیب رابطه معنی دار با بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی این محصول دارد.

۵- تغییر شیوه های مدیریت و بکارگیری شیوه های جدید باعث بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب می شود.

۶- مدیریت ضایعات باعث بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب می شود.

………….

 دستگاه تصفیه آب

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد (خسروی، ۱۳۸۲).

……

مرور منابع:

گروسی و قربان زاده (۱۳۸۶) تاثیر برخی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی و امکان ارتقای شغلی زنان شاغل را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان می دهد که رضایت شغلی برای ۴۸٫۵ درصد افراد وجود داشته است، در حالی که ۱۷٫۴ درصد پاسخگویان معتقد بودند امکان ارتقای شغلی دارند و ۴۲٫۸ درصد پاسخگویان نگرش مثبتی نسبت به اشتغال زنان و تواناییهای شغلی آنها نداشتند. عواملی همچون تعداد اعضای خانواده، نگرش نسبت به اشتغال زنان، وضعیت تاهل، میزان حقوق و وضعیت اقتصادی خانواده بر رضایت شغلی زنان تاثیر داشته است و متغیرهای نوع سازمان محل کار و وضعیت استخدام نیز بر امکان ارتقای شغلی زنان تاثیرگذار بوده است.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- حقوق و دستمزد تأثیر معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان هرمزگان دارد.

۲- ترفیعات تأثیر معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان هرمزگان دارد.

۳- سبک سرپرستی تأثیر معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان هرمزگان دارد.

۴- ماهیت کار تأثیر معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان هرمزگان دارد.

۵- عوامل فردی تأثیر معنی دار بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه سیمان هرمزگان دارد.

………….

سقف کاذب - پایان نامه مدیریت  آبپاش مخفی شونده -ساخت سوله

نظرات() 

عنوان پروپوزال: ارزیابی عوامل مرتبط با پذیرش فناوری های جدید در مجموعه های ورزشی با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) (مطالعه موردی: باشگاه سپاهان)

 

قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:
مطالعات نشان می¬دهند که پذیرش مشتری، عامل کلیدی در توسعه فناوری های جدید می باشد(اسپاسی و همکاران ، ۲۰۰۴). مدل¬ها و روش¬های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های جدید به کار گرفته شده است و ازجمله معتبرترین آنها مدل پذیرش فناوری می¬باشد(دیلون و موریس ، ۱۹۹۶). اساس این مدل را دو عامل برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از سهولت استفاده تشکیل می¬دهد. این دو عامل بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم¬گیری برای استفاده از آن فناوری می¬شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می¬گیرد. البته سه عامل دیگر نیز در این مدل بر استفاده افراد اثر می گذارند که شامل نگرش افراد به کاربرد، گرایش افراد به کاربرد و همچنین کاربرد واقعی فناوری در کار افراد می باشد. (کلوپینگ و مککینی ، ۲۰۰۴)…….
مرور منابع:
کاظمی و بایایی (۱۳۸۷) کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در پژوهش خود ضمن تشریح ویژگی های فراگیری الکترونیکی، کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان و جایگاه آن در خط مشی های سازمان، چالش های پیش روی استفاده از فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نتیجه گیری کردند که فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکاناتی را فراهم ساخته اند که با استفاده از آنها می توان هزینه های فراگیری در سازمان را کاهش داد.
………..
فرضیه‏های تحقیق:
۱- بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فن آوری های جدید و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین برداشت ذهنی کارکنان از آسانی استفاده فن آوری های جدید و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین نگرش کارکنان نسبت به فن آوری های جدید و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین تصمیم به استفاده کارکنان نسبت به فن آوری های جدید و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین استفاده عملی کارکنان از فناوری های جدید و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.

سقف کاذب کناف -  مقاله بیس پایان نامه -  لوله پلی اتیلن  - اسکلت فلزی - نئوپرن

نظرات() 

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوریهای مدیریت مالی در طرحها و پروژه های پتروشیمی با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM)  (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

پیوند سه عامل فناوری، اطلاعات و مدیریت با هدف ایجاد قابلیت های جدید در شیوه های مدیریت و توانمندسازی مدیران با بهره گیری از فناوری های جدید، تاثیرات فراوانی بر موفقیت برنامه های توسعه مبتنی بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در برنامه های راهبردی سازمان و تبدیل شدن به یك عامل تعیین كننده در تعیین استراتژی ها و سیاست های سازمانی و شیوه های برنامه ریزی فرایندها، نیروهای انسانی و سایر منابع، رهبران و مدیران پیشروی سازمان های قرن حاضر را در معرض رویارویی با چالش های جدیدی قرار داده است (سهرابی و خانلری، ۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

لیانگ و همکاران[۱] (۲۰۰۳) با بسط مدل پذیرش فناوری به بررسی استفاده از دستیار دیجیتالی شخصی در بین متخصصان مراقبت از سلامتی پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که مفید بودن و سهولت استفاده به عنوان عوامل تعیین­کننده در پذیرش این فناوری می­باشند. همچنین آنها دریافتند که نوآوری­های شخصی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تسهیل استفاده بر روی کاربرد آن اثر دارد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

  1. بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فن آوری های جدید مدیریت مالی و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین برداشت ذهنی کارکنان از آسانی استفاده فن آوری های جدید مدیریت مالی و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.۳- بین تصمیم به استفاده کارکنان نسبت به فن آوری های جدید مدیریت مالی و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد…………..

  3. ۴-بین استفاده عملی کارکنان از فناوری های جدید مدیریت مالی و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.
  4. ۲- بین نگرش کارکنان نسبت به فن آوری های جدید مدیریت مالی و میزان پذیرش این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد.

کناف - نئوپرن - اسکلت فلزی - پایان نامه مدیریت - لوله پلی اتیلن

نظرات() 

عنوان پروپوزال: تأثیر آموزش های قبل از دبستان در یادگیری مهارت های نوشتاری دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی (شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۹۰-۹۱).

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

آموزش و پرورش پیش‏دبستان، برنامه‏هایی است که برای کودکان سه تا شش ساله قبل از ورود آنها به دوره دبستان ارائه می‏شود. ویژگی مهم این دوره، عبارت است از: کودک محوری، استفاده از بازی و فعالیت‏های جسمانی کودک و فراهم ساختن محیطی محرک و برانگیزاننده برای رشد عقلانی، اجتماعی، کلامی، عاطفی و جسمانی کودک. آموزش پیش‏دبستان، برنامه‏ای کودک محور و منطبق بر بازی‏ها و فعالیت‏های کودک است و باید محیطی مناسب جهت رشد هوشی کودک فراهم آورد. در آموزش پیش‏دبستان، زمینه‏های ایجاد مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن و همچنین زمینه تجارب مستقیم و دست اول برای کودکان فراهم می‏شود. اگر چه در این دوره طراحی آموزش و جدول‏بندی زمانی و نظم در برنامه‏ها هم مورد تاکید قرار می‏گیرد، اما برنامه‏ها نسبت به نیازهای کودکان انعطاف‏پذیر است. همچنین در برنامه‏های آموزش پیش‏دبستانی ایجاد خود انضباطی یعنی انضباطی که از درون خود کودک ناشی می‏شود مورد تاکید قرار می‏گیرد (احدیو کاکاوند، ۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

مفیدی و سبزه (۱۳۸۷) تاثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی را مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش دبستان بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش جمعا ۸۸۳۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر در مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه ۱۵ شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، ۱۰۰ نفر از دانش آموزان (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد، ۵۰ نفر دوره پیش دبستان را گذرانده بودند و ۵۰ نفر دیگر این دوره را نگذرانده بودند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه رشد زبان گفتاری كه شامل مهارت های واژگانی و مهارت های دستوری است، در دانش آموزان پایه اول ابتدایی كه دوره پیش دبستانی را گذرانده اند، از دانش آموزان هم پایه خود كه این دوره را نگذرانده اند بیشتر است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار است. به علاوه، در این پژوهش تفاوت معنی داری بین دختران و پسران از لحاظ رشد زبان گفتاری مشاهده نشد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- آموزش های قبل از دبستان باعث پیشرفت بهتر مهارت نوشتاری رونویسی دانش آموزان می شود.

۲- آموزش های قبل از دبستان باعث پیشرفت بهتر مهارت نوشتاری خوشنویسی دانش آموزان می شود.

۳- آموزش های قبل از دبستان باعث پیشرفت بهتر مهارت نوشتاری جمله سازی دانش آموزان می شود.

۴- آموزش های قبل از دبستان باعث پیشرفت بهتر مهارت نوشتاری املاء دانش آموزان می شود.

سقف کاذب - پایان نامه مدیریت - پمپ - سوله  - انجام پروژه های دانشجویی - نئوپرن

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:
بیان مسأله:

اتخاذ تصمیم مستلزم در خدمت گرفتن اطلاعات مناسب ، بهنگام ، قابل اتکا و.. خواهد بود که خود استفاده از سیستم های پیچیده مالی و غیر مالی را الزام می نماید، یکی از مهم ترین سیستم های که موثر در تصمیمات می باشد سیستم اطلاعات حسابداری می باشد مثل راه اندازی سایت تولید یک قطعه خاص در یک شرکت تولیدی، خرید سهام یک شرکت ، تولید یک محصول جدید که تماما این موضوعات از دید مالی و عملیاتی بررسی می گردد ، دریافت اطلاعات مالی به جهت انتفاع رسانی به یک واحد تجاری تاثیر بسزایی بر اتخاذ تصمیمات درست دارد (چانگ و همکاران[۱]، ۲۰۰۳).

سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که عملیات جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام می‌دهد و پس از پردازش این داده‌ها، اطلاعات مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان سازمانی (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران) را تولید می‌کند. سیستم اطلاعات حسابداری در نهایت با ارائه گزارشهای هوشمندانه مالی می‌تواند تصمیم‌گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامه‌های راهبردیشان کمک كند. هرچند یک سیستم اطلاعات حسابداری می‌تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده باشد، اما امروزه سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطلاعات و فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است (خواجوی و اعتمادی، ۱۳۸۹).

……

مرور منابع:

هانگ و شیه (۲۰۱۰) اثر مدیریت دانش صنعتی و استراتژی محیطی را بر روی عملکرد گروهی کمپانی های دارای ایزو ۱۴۰۰۰ در تایوان مورد مطالعه قرار دادند. جمع آوری داده ها در این مطالعه از طریق پرسشنامه انجام گرفت و مدل های معادله ساختاری برای تصدیق فرضیه های مطالعه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استراتژی محیطی به طور مثبت با پروسه گردش دانش و عملکرد گروهی مرتبط است. همچنین پروسه گردش دانش به طور مثبت با عملکرد کل سازمان مرتبط است.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

۱- بین استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

۱- بین استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و تحصیل دانش رابطه وجود دارد.

۱- بین استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و بکارگیری دانش رابطه وجود دارد.

۱- بین استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و اشتراک دانش رابطه وجود دارد.

۱- بین استقرار سیستم اطلاعات حسابداری و نگهداری دانش رابطه وجود دارد.

………….

نظرات() 

سه شنبه 7 مهر 1394

مقاله بیس برای پایان نامه

نویسنده: حسین حسنی   

اولین چالش برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته های مختلف مانند مدیریت، روانشناسی، حسابداری و سایر رشته ها پیدا کردن مقاله بیس (BASE) پایان نامه می باشد. در برخی موارد دانشجویان نمی توانند در رشته های مختلف مقاله های خوب بیس پیدا کنند، چرا که مقاله خوب که به عنوان بیس برای پایان نامه مثلا رشته مدیریت یا روانشناسی و یا رشته حسابداری بکار می رود باید فاکتورهای لازم مانند جدید بودن، داشتن مدل خوب و فرضیه و حتی در برخی موارد دارای پرسشنامه در برخی رشته ها باشد.
دانشجویان برای دریافت مقاله های بیس برای پایان نامه در رشته و گرایش های مختلف می توانند با مراجعه به بنیاد ملی پژوهش های دانشگاهی ایران (BMPDI)، مقاله خود را به عنوان بیس پایان نامه دانلود کنند. در ابتدا دانشجویان می توانند به طور کامل مقاله اصلی خارجی بیس را به طور رایگان دریافت و حتی چکیده فارسی آن را هم به طور رایگان مطالعه کنند و پس از اطمینان از مناسب بودن مقاله و موضوع به عنوان مقاله بیس پایان نامه، مقاله با ترجمه را هم از سایت دانلود کنند.
تمامی مقالات بیس گذاشته شده در سایت جدید بوده و دارای شرایط لازم یک مقاله بیس خوب بوده و توسط اساتید همان رشته ترجمه شده و در اختیار علاقه مندان با قیمت بسیار پایین قرار گرفته است.

نظرات() 

سه شنبه 7 مهر 1394

اهمیت ترجمه مقاله خارجی با کیفیت

نویسنده: حسین حسنی   

تمامی دانشجویان و مدیران و بخش های آموزشی در ادارات مختلف به مقالات خوب خارجی با ترجمه سلیس و روان احتیاج دارند. اینگونه مقالات در موضوعات مختلف مدیریتی، روانشناسی، تربیت بدنی، حسابداری، تربیت بدنی، پزشکی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، کشاورزی و سایر رشته ها می تواند با مطالب مفید و جدید خود بسیاری از محتواهای لازم را به دانشجویان بدهد. ترجمه مقالات در رشته های مختلف تخصصی باید توسط متخصصان همان رشته انجام شود تا بتواند مطلب را رسانده و مطمئن بود که کلمات کلیدی و تخصصی در مقاله به خوبی و با همان معنی خودش بکار رفته است. بنیاد پژوهش های دانشگاهی ایران (BMPDI) با جمع آوری مقالات خارجی معتبر و ترجمه آنها با هدف کمک به دانشجویان و مراکز آموزشی، این اطمینان را به دانشجویان می دهد که تمامی مقالات با کیفیت خوب ترجمه و بررسی شده است.

بسیاری از این مقالات برگرفته از ژورنال های معتبر خارجی و تاریخ های جدید می باشند که با قیمت های پایین در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت. همچنین دانشجویان و محققان می توانند با مشاهده چکیده مقاله به صورت رایگان و دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی از موضوع و محتوای مقاله اطلاع پیدا کرده و سپس اقدام به دانلود مقاله با ترجمه بکنند. این مقاله ها و ترجمه ها می تواند برای نوشتن فصول مختلف پایان نامه یا نوشتن مقالات فارسی بکار رود.

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

پیوند سه عامل فناوری، اطلاعات و مدیریت با هدف ایجاد قابلیت های جدید در شیوه های مدیریت بنگاه های مزبور و توانمندسازی مدیران با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات فراوانی بر موفقیت برنامه های توسعه مبتنی بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در برنامه های راهبردی سازمان و تبدیل شدن به یك عامل تعیین كننده در تعیین استراتژی ها و سیاست های سازمانی و شیوه های برنامه ریزی فرایندها، نیروهای انسانی و سایر منابع، رهبران و مدیران پیشروی سازمان های قرن حاضر را در معرض رویارویی با چالش های جدیدی قرار داده است (سهرابی و خانلری، ۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

کاظمی و بایایی (۱۳۸۷) کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در پژوهش خود ضمن تشریح ویژگی های فراگیری الکترونیکی، کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان و جایگاه آن در خط مشی های سازمان، چالش های پیش روی استفاده از فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نتیجه گیری کردند که فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکاناتی را فراهم ساخته اند که با استفاده از آنها می توان هزینه های فراگیری در سازمان را کاهش داد.

………..

سوالات تحقیق:

پرسش اصلی تحقیق:

  • مهمترین عوامل موثر در بکارگیری فناوری های جدید توسط مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل پذیرش فناوری کدام­ها هستند؟

پرسش های فرعی:

  • ایا بین دانش مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد نسبت به فن آوری های جدید و میزان بکارگیری این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد؟

۲- آیا بین نگرش مثبت مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد نسبت به فن آوری های جدید و میزان بکارگیری این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد؟

۳-آیا بین گرایش مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد نسبت به فن آوری های جدید و میزان بکارگیری این فناوری ها رابطه معناداری وجود دارد؟

۴-آیا بین دانش ، نگرش و گرایش مدیران زن و مرد مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد نسبت به فن آوری های جدید و میزان بکارگیری این فناوری ها تفاوت وجود دارد؟

………….

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

…..در این میان بهبود کیفیت برنامه های فوق برنامه پرورشی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. واژه کیفیت از صنعت وارد آموزش و پرورش شده و به یکی از مقوله های محوری در سیاست گذاری آموزشی مبدل شده است. با توجه به تغییرات شگرف سال های اخیر در حوزه های گوناگون فعالیت های بشری و انتظار از آموزش و پرورش برای تربیت درست شهروندان آینده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای بحران هایی که پیش روی انسان است، وظیفه نظام آموزشی بسیار پیچیده و مهم شده است. بنابراین نظام آموزشی باید وظایف خود را دقیق، درست و حساب شده انجام دهد و این مستلزم توجه بیش از پیش به کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس است (یادگارزاده، ۱۳۸۰)…….

مرور منابع:

نادری و همکاران (۱۳۹۰) ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی را بارویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در پژوهش آنها از روش تحقیق اکتشافی آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه هدایت شده و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد و الگوی بدست آمده مورد اعتبار بخشی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تأکید بر آموزش های همگانی ناجا طراحی شد، به نحوی که ویژگی های هر یک از عناصر الگو متناسب با شرایط دانش آموزان دبیرستانی، آسیب های اجتماعی و نظرات خبرگان کارشناس شناسایی و به ترتیب اهمیت قرار گرفتند.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- شناخت نیاز دانش آموزان یکی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

۲- کیفیت مدیریت مدارس یکی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

۳- افزایش انگیزه دانش آموزان یکی از ترین عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

۴- تنظیم محتوا و هدف های آموزشی یکی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

۵- در دسترس بودن منابع لازم یکی از عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

………….

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

یكی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ارائه اطلاعات به سرمایه‏گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه و فعلی و سایر استفاده كنندگان صورتهای مالی است . اطلاعاتی كه در صورتهای مالی منعكس می شود ، هنگامی می تواند در تصمیمات استفاده كنندگان موثر واقع شود كه از ویژگیهای كیفی خاصی برخوردار شود. خصوصیات كیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود كه موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده كنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود . برخی خصوصیات كیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی).

……

مرور منابع:

دستگیر و غالبی (۱۳۸۹) ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری را بررسی کردند. در این پژوهش که جامعه آماری آن مدیران شرکت پتروشیمی بندر امام می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش که ترکیبی از روشهای کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است، فرضیه ها به بررسی ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداری یعنی قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن و به موقع بودن پرداخته اند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از آزمون Z نرمال استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش گویای آن بود که سیستم حسابداری پتروشیمی بندر امام ویژگی های کیفی سیستم اطلاعاتی را در بردارد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- ارزیابی استفاده‏کننده‏گان صورت های مالی از مربوط بودن ارزش‏های منصفانه، متکی بر قابل اعتماد بودن اندازه‏گیری‏های ارزش‏های منصفانه است و با آن رابطه مستقیم دارد.

۲- قضاوت استفاده کنندگان صورت های مالی از خصوصیت قابلیت اتکا بر ارزش گذاری سهام اثرگذار می باشد.

………….

سقف کناف - انجام پایان نامه مدیریت - لوله پلی اتیلن - اسکلت فلزی

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بازاریابی یک مفهوم کلی است که در هر منطقه جغرافیایی اعم از شهر ، استان ، کشور و یا بین کشورها و در سطح بین المللی می تواند انجام پذیرد.البته در هر سطح ملاحظات خاص آن وجود دارد که فعالیت بازاریابی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. فعالیتهای بازاریابی در سطح بین المللی با پیچیدگی بیشتری نسبت به بازاریابی در داخل کشور یا منطقه بومی مواجه است.عواملی از جمله فرهنگ،فضای سیاسی ، عوامل اقتصادی و سطح تکنولوژی خاص هر کشور و عدم آشنایی با عناصر مذکور موجبات چنین پیچیدگی هایی را فراهم می کنند .هر فرد و هر کشور ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد.با توجه به این تفاوتها،هرگز نمی توان تجربه یک کشور را در مورد کشور دیگری مورد استفاده قرار داد.در صورتی که مشتریان ، رقبا ، کانالهای توزیع و رسانه های موجود در کشورهای مختلف متفاوت باشند در این صورت ضروری است که برنامه و فعالیتهای بازاریابی با توجه به شرایط تغییر کند( Daniels et al., 2004).

……

مرور منابع:

رنجبریان و براری (۱۳۸۸) بازاریابی رابطه مند را به عنوان رویکردی برای بهبود رضایت مشتری مورد مطالعه قرار دادند. سازمان ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به سمت بازاریابی رابطه مند می باشند. با توجه به اهمیت این رویکرد برای سازمان های امروزی، این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره انجام شده است و جامعه آماری آن ۱۶۰ نفر از مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه و داده ها نیز با روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب الویت، شایستگی (۲۵۳/۰)، ارتباطات (۲۰۴/۰)، اعتماد (۱۳۶/۰) و مدیریت تعارض (۰۹۵/۰) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن ها نداشته است.

Johnson (2009) نقش مدیریت موثر بازاریابی صادراتی را در جذب مشتری برای محصولات کشاورزی بررسی نمود. مطالعه وی در غالب پرسشنامه و به صورت پیمایشی از تولید کنندگان ، مسئولین و صادر کنندگان انجام گشت. نتایج او نشان دهنده نقش موثر مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در بالا بردن کمی مشتریان بوده است. همچنین وی نتیجه گیری کرد که تعیین استراتژی مدیریتی موثر با بسیاری از عوامل از جمله سطح مشتری، متغیر های مالی و عملکرد تغییر می کند.

 

………..

فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

۱- مدیریت موثر بازاریابی تأثیر مثبت و معنی دار بر حفظ و جذب مشتری در صادرات پسته کرمان دارد.

۲- مدیریت موثر مشتری مداری تأثیر مثبت و معنی دار بر حفظ و جذب مشتری در صادرات پسته کرمان دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت مؤثر بازاریابی در صادرات پسته استان كرمان دارند.

۲- استراتژی های بکار گرفته شده تأثیر معنی داری در مدیریت مؤثر بازاریابی صادرات پسته استان كرمان دارند.

۳- عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت مؤثر مشتری مداری در صادرات پسته استان كرمان دارند.

۴- استراتژی های بکار گرفته شده تأثیر مثبت و معنی داری در مدیریت مؤثر مشتری مداری صادرات پسته استان كرمان دارند.

۵- قیمت از نظر اهمیت اولین عنصر آمیخته بازاریابی در صادرات پسته کرمان می باشد.

………….

سقف کاذب - انجام پایان نامه مدیریت - لوله پلی اتیلنساخت سوله

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن ، غیر قابل تصور است.گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده است ، که تشدید آلودگی های محیطی از مهمترین این عوارض به شمار می آید که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است .این گسترش فناوری آنچنان در روان و احساس بشر قرن بیست و یکمی آثار نامطلوب گذاشته که همبستگی ذاتی و دیرینه انسان ها با طبیعت به جدایی کشیده شده و آثار آن در انسان خموده ، عصبی و به ظاهر متحرک نمایان شده است و یگانه وجه پیوند دهنده بین انسان و طبیعت، پناه بردن انسان به دامان فضاهای سبز عمومی و پارک های شهری است. اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. پارک ها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری اند ولی عواملی مانند مشکلات زندگی شهری، ایمنی پارک و فضاهای سبز، امنیت و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه های مختلف سنی و جنسی دراین مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها می باشند (کاظمی و اکبری، ۱۳۸۹).

……

مرور منابع:

میلوارد و سبیر (۲۰۱۱) مزایای یک پارک جنگلی شهری را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها نشان می دهد که پارک جنگلی شهری خدمات اجتماعی، محیطی و اقتصادی متعدد باارزش قابل اندازه گیری را برای شهرها فراهم می کند. ………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث ارتقاء سطح فرهنگ مردم می شود.

۲- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث تقویت روابط اجتماعی مردم می شود.

۳- فضای سبز شهری درشهرستان زابل باعث ارتقاء نوآوری های فرهنگی در بین مردم می شود.

۴- فضای سبز شهری در شهرستان زابل باعث افزایش اجرای برنامه های عمومی از طرف مسئولان می شود.

………….

 انجام پروژه های دانشجویی - دیزل ژنراتور - مقاله بیس پایان نامه 

نظرات() 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

اولین بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسی به نام «سالوی» ، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان كیفیت و درك احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی عاملی است كه به هنگام شكست، در شخص ایجاد انگیزه می كند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود. هوش هیجانی بوسیله بهبود مهارت های هیجانی قابل رشد و توسعه است. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است. در این مورد خبرهای خوشی وجود دارد. بر خلاف بهره هوشی که در طول زندگی سطح آن تقریبا ثابت و ایستا می باشد. هوش هیجانی را می توان رشد و توسعه داد.(مختاری بور و همکاران، ۱۳۸۶).

……

مرور منابع:

حدادی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس با نشانگان وانمودگرایی را مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، تمام دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان و دانشجویان ایرانی رشته پزشكی در دانشگاه ایروان (ارمنستان) در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۴۶ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان و ۵۴ نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی ایروان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عزت نفس با نشانگان ایمپاستر همبستگی معنی دار و معکوس وجود دارد. در بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان، رابطه مثبت و معنی داری با نشانگان ایمپاستر دارد و بین مولفه تنظیم هیجان با نشانگان ایمپاستر رابطه معنی داری مشاهده نشد .

Johnson (2009) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس را در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار داد. مطالعه وی به صورت پیمایشی و با پرسشنامه بوده است. نتایج وی نشان داد که مولفه های خودتنظیمی، خودبرانگیختگی و ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی ارتباط معنی دار با عزت نفس دانش آموزان دارد.

………..

فرضیه‏های تحقیق:

۱- مولفه خودآگاهی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۲- مولفه خود تنظیمی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۳- مولفه خود برانگیختگی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۴- مولفه همدلی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۱- مولفه ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

………….

سقف کاذب - پایان نامه مدیریتآبپاش مخفی شونده -ساخت سوله

نظرات() 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات