انجام پایان نامه دکتری تمام رشته ها-انجام رساله دکتری

جدید ترین مقالات بیس پایان نامه ، پروپوزال آماده مدیریت ، حسابداری ، رشته های فنی مهندسی را با ما داشته باشید .

پرسشنامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان  (شیما سلطانی( ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سؤالات تخصصی که به فرضیه‌های تحقیق اختصاص دارد، شامل ۳۸ سؤال است. در طراحی این قسمت سعی شده است که سئوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشند. ۱۸ سؤال در خصوص عناصر مسئولیت اجتماعی است که شامل مسئولیت تجاری (۶ سؤال)، مسئولیت اخلاقی (۶ سؤال) و مسئولیت در جامعه (۶ سؤال) می­باشد. همچنین ۸ سؤال در خصوص ترفیع که شامل تبلیغات (کیفیت ادراکی، ۴ سؤال) و تبلیغات (کمیت ادراکی، ۴ سؤال) می­باشد. همچنین این پرسشنامه شامل ۱۲ سؤال برای سنجش تصمیم­گیری به قصد خرید می­باشد که شامل ۳ سؤال برای سنجش اعتماد، شامل ۳ سؤال برای سنجش رضایت، شامل ۳ سؤال برای سنجش وفاداری و در نهایت شامل ۳ سؤال برای سنجش قصد خرید است. برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه­ای لیکرت استفاده گردیده است.

جدول ۳-۳ نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه

متغیرهای مورد بررسی تعداد سؤالات سؤالات استخراج‌شده از مقاله
مسئولیت اجتماعی مسئولیت تجاری ۶ ۶ – ۱ (Singh et al, 2008)
مسئولیت اخلاقی ۶ ۱۲ – ۷ (Singh et al, 2008)
مسئولیت در جامعه ۶ ۱۸ – ۱۳ (Singh et al, 2008)
ترفیع تبلیغات (کیفیت ادراکی) ۴ ۲۲- ۱۹ (Hughes, 2013)
تبلیغات (کمیت ادراکی) ۴ ۲۶ – ۲۳ (Hughes, 2013)
 

تصمیم­گیری خرید

اعتماد ۳ ۲۹ – ۲۷ (De Cannière et al, 2009)
رضایت ۳ ۳۲- ۳۰ (De Cannière et al, 2009)
وفاداری ۳ ۳۵ – ۳۳ (De Cannière et al, 2009)
قصد خرید ۳ ۳۸ – ۳۶ (Kim et al, 2007)

 …

نظرات() 

پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی(شیما سلطانی ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و توسط سلطانی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

نظرات() 

پرسشنامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران( فرناز فرهمند ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی برای بررسی متغیر تحقیق استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی بود. بخش اول شامل ویژگی­های فردی نمونه آماری از قبیل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه شغلی و رشته تحصیلی و بخش دوم پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بود که ۳ مولفه ­ی معافیت مالیاتی، معافیت پایه درآمدی و معافیت مالیاتی موضوعی را اندازه گیری می کرد.

نظرات() 

پرسشنامه نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی (مریم دیوبار(۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر

ردیف متغیرها سوالات تعداد سوالات منبع
۱ توانمند سازی ۵-۱ ۵ هایس(۱۹۹۴)
۲ نگرش شغلی رضایت شغلی ۸-۶ ۳ هاکام و اولدهام(۱۹۷۵)
تعهد سازمانی ۱۲-۹ ۴ آلن و میر(۱۹۹۱)
۳ قصد ترک شغلی ۱۶-۱۳ ۴ سیشور(۱۹۸۲)
۴ تلاش برای خدمات ۱۷ ۱ پری(۲۰۱۳)

نظرات() 

پرسشنامه کانون کنترل سلامت (والستون و همکاران۱۹۷۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال ۱۹۷۸ توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی شده وجود دارد و به تعیین نوع محور کنترل سلامتی در افراد می پردازد.

مقیاس‌های تک بعدی در زمینه سنجش نوع کنترل ابتدا توسط والستون و همکاران طراحی شد. مقیاس  MHLC  شامل سه مولفه  با معیار شش گانه لیکرت و مخفف کلمات زیر است:

۱-منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر (PHLC) [1]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او به وسیله افراد دیگر تعیین می‌شود.

۲-منبع کنترل سلامت درونی (IHLC) [2]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که عوامل داخلی و رفتارهایش مسئول بیماری و سلامت او است.

۳- منبع کنترل سلامت مربوط به شانس (CHLC) [3]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او وابسته به شانس، بخت، اقبال و سرنوشت است. این پرسشنامه دارای سه فرم A، B وC است که هر کدام مشتمل بر هجده عبارت و هر مولفه دارای شش عبارت است.  فرم   A وB در سال ۱۹۷۸ وفرم C که می‌تواند برای بیماری‌های خاص یا شرایط معین مورد استفاده قرار گیرد، در سال ۱۹۹۴ منتشر شد، در مدت ۱۴-۱۰ دقیقه تکمیل می‌شوند.

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت شش درجه‌ای از کاملا مخالفم (۱) تا کاملا موافقم (۶) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آن را بیان کند.

روش نمره گذاری: شیوه نمره گذاری پرسشنامه منبع کنترل سلامت بدین صورت است که برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر با هم جمع شود.

سوالات زیر مقیاس منبع کنترل سلامت درونی: ۱۷-۱۳-۱۲-۸-۶-۱

سوالات زیر مقیاس منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر: ۱۸-۱۴-۱۰-۷-۳-۵

سوالات زیر مقیاس سلامت مربوط به شانس: ۱۶-۱۵-۱۱-۹-۴-۲

نظرات() 

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

پرسشنامه سلامت عمومی‌ گلد برگ و هیلرGHQ-28

نویسنده: حسین حسنی   

سلامت عمومی‌گلد برگ و هیلرGHQ-28

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه سلامت عمومی‌گلدبرگ و هیلر GHQ-28 (1979) شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تاثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش‌ها داشته است و برای شناسایی اختلالات روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده‌ای به کار می‌رود.

این پرسشنامه برای سرند نمودن اختلالات روانی در جمعیت عمومی‌گسترده در بررسی‌های زمینه یابی در کشورهای مختلف به کار برده شده و دارای ۴ مقیاس فرعی بدین شرح می‌باشد که هر مقیاس دارای ۷پرسش است: ۱-مقیاس علائم جسمانی   ۲-مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب ۳-مقیاس کارکرد اجتماعی و ۴- مقیاس علائم افسردگی. همچنین جنس، سن و سطح تحصیلات تاثیر مهمی‌در این پرسشنامه نداشته است (گلدبرگ، ۱۹۹۷؛ به نقل از شمس علیزاده و همکاران، ۱۳۸۰).

از ۲۸ عبارت پرسشنامه موارد ۱ الی ۷ مربوط به علائم جسمانی است، موارد ۸الی۱۴علائم اضطرابی و اختلال خواب را بررسی کرده و موارد ۱۵ الی ۲۱ مربوط به ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی است و نهایتاً موارد ۲۲ الی ۲۸ علائم افسردگی را می سنجد. این پرسشنامه دارای ۴ انتخاب با جواب‌هاب اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول و خیلی بیشتر از حد معمول می‌باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی(PSI) آبیدین

نویسنده: حسین حسنی   

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی (PSI) آبیدین

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

شاخص تنیدگی والدینی(PSI):  یک پرسشنامه خود گزارش دهی است  که توسط آبیدین  ساخته شده است و پرسشنامه ای است که  بر اساس آن می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین – کودک را ارزشیابی کرد.این پرسشنامه بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدین می تواند از پاره ای ویژگی های کودک ،برخی خصیصه های والدین و یا موقعیت های متنوعی که با ایفای نقش والدینی به طور مستقیم مرتبط هستند ناشی شود. شکل شاخص تنیدگی والدین این پژوهش ،به عنوان شکل بازنگری شده شکل های پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است .این بازنگری ،مواد شاخص تنیدگی والدینی را از ۱۵۰ ماده به ۱۰۱ ماده کاهش داد و ۱۹ ماده اختیاری نیز به عنوان «مقیاس تنیدگی زندگی  ۲۷  »به آن افزود .زیر مقیاس های مربوط به هر حوزه  و همچنین تعداد موارد آن ها عبارت از حوزه کودک (۴۷ ماده )،سازش پذیری (۱۱ ماده)،پذیرندگی (۷ ماده )،فزون طلبی (۹ ماده )،خلق (۵ ماده )،بی توجهی /فزون کنشی (۹ ماده )،تقویت گری (۶ ماده )،حوزهوالدین (۵۴ ماده )،افسردگی (۹ ماده )،دلبستگی (۷ ماده)، محدودیت های نقش  (۷ ماده )،حس صلاحیت (۱۳ ماده )،انزوای اجتماعی (۶ ماده )،روابط با همسر (۷ ماده )،سلامت والد (۵ ماده )و تنیدگی زندگی (مقیاس اختیاری )(۱۹ ماده )است.

نظرات() 

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریجی

نویسنده: حسین حسنی   

پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریجی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریجی خواهد بود.

پرسشنامه جرأت­ورزی بر اساس آزمون جرأت­ورزی (۱۹۷۵) تهیه شده­است و دارای۲۱ ماده اصلی است که هر ماده آن یک موقعیت که مستلزم رفتار جرأت­مندانه است را می­سنجد. این پرسشنامه دارای چند گروه سوأل زیر است:

الف) ردکردن تقاضا

ب) بیان محدودیت­های خود مثل این که بعضی چیزها را نمی­داند

پ) تقاضاکردن

ت) پیش­قدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی

ج) کنارآمدن و قبول انتقاد

ح) ابراز وجود در موقعیت­هایی که باید کمک کرد و بازخورد منفی

ماده­های این مقیاس دارای ۵ گزینه اصلا ناراحت نمی­شوم؛ کمی ناراحت می­شوم، زیاد ناراحت می­شوم و بسیار زیاد ناراحت می­شوم، می­باشد که آزمودنی­ها یکی از این گزینه­ها را انتخاب می­کنند و علامت می­زنند.

نظرات() 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات